ขมิ้นชันกับอัลไซเมอร์

Alzheimer's Disease

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร

ภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด ส่งผลต่อสมองด้านความคิด ความทรงจำและการใช้ภาษา อาการแรกเริ่มของโรคนี้คือมักจะหลงลืมไปจนถึงภาวะการไม่ตอบโต้ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมาก

อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติในเนื้อสมอง โดยจะพบลักษณะ ที่สําคัญสองอย่างคือกลุ่มใยประสาทที่พันกัน (Neurofibrillary tangles) และมีการสะสมของสาร beta amyloid ในสมอง ใยประสาทท่ีพันกันจะทําลายระบบการขนส่งสารในเซลล์ประสาท ทําให้เกิด ความผิดปกติในการสื่อสารทางชีวเคมีระหว่างเซลล์ระสาทมีผลให้เซลล์ตายในเวลาต่อมา และการที่ สมองมีการสะสมของสาร beta amyloid ในปริมาณมากจนมีลักษณะเหมือนคราบในสมอง เรียกว่า แอมี ลอยด์ พลาก (amyloid plaques) มีผลให้ลดการสังเคราะห์สารส่ือประสาทชนิด acetylcholine ในสมอง ลดลง ซึ่งสาร acetylcholine จะมีส่วนสําคัญในเรื่องการเรียนรู้และความจํา

อาการของโรคอัลไซเมอร์

อาการแรกเริ่มอาจหลงลืม สับสน จนค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าอาจเกิดจากการที่เราอายุมากขึ้น ผู้ป่วยโรคนี้อาการจะพัฒนาช้าเร็วแตกต่างกันไป ทำให้คาดเดาได้ยากว่าอาการจะแย่ลงเมื่อไหร่

อาการของโรคอัลไซเมอร์มีอยู่ 3 ระยะ ดังนี้

1.ลืมเหตุการณ์หรือบทสนทนาที่เพิ่งจะผ่านไป

2.ทำอะไรซ้ำๆย้ำๆ ถามประโยคเดิมๆหลายครั้ง

3.เกิดภาวการณ์ตัดสินใจต่ำ ไม่กล้าตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นเรื่องยาก

4.การใช้เวลาทำกิจวัตรประจำวันนานขึ้น

5.มีความลังเลที่จะทำสิ่งใหม่ๆ

6.อารมณ์แปรปรวน

ขมิ้นชันกับอัลไซเมอร์

 มีรายงานการวิจัยว่าขมิ้นชัน มีสาร curcuminoids ซึ่งประกอบไปด้วยสาร curcumin 75-80%, demethoxycurcumin 15-20% และ bisdemethoxycurcumin 3-5% จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเมื่อป้อนสาร curcuminoids ให้หนูแร ทเพศผู้ ขนาด 10 มก./กก. หลังจากนั้นฉีดสาร scopolamine เข้าทางช่องท้อง 2 มก./กก. เพ่ือเหนี่ยว นําให้เกิดความจําเส่ือม พบว่าสาร curcuminoids สามารถฟื้นฟูความทรงจําในส่วนท่ีถูกทําลาย ด้วย scopolamine ได้ และมีการทดสอบว่าขนาดของสาร curcuminoids, bisdemethoxycurcumin, demethoxycurcumin และ curcumin ที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ acetylcholinesterase ได้

คร่ึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 19.67, 16.84, 33.14 และ 67.69 ไมโครโมลาร์ ตามลําดับ ซ่ึงการศึกษา โดยส่วนใหญ่กล่าวว่าสาร curcuminoids ในขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านการสร้างสาร beta amyloid ใน

สมอง และยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ acetyl-cholinesterase (เอนไซม์ทําลายสาร acetylcholine) ซึ่ง จะมีผลให้สาร acetylcholine ในสมองไม่ถูกทําลาย จึงคาดว่าสามารถป้องกันอาการความจําเสื่อมในผู้ ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้ นอกจากนี้ยังมีการจดสิทธิบัตรตํารับยาจีนที่มีส่วนผสมของสาร curcumin จาก เหง่าขมิ้นชัน 30-95% ใบแป๊ะก๊วยที่มีสาร flavones 2-24% และโสมอเมริกันที่มีสาร saponin 2-80% และตํารับยาจีนที่มีส่วนผสมของใบแป๊ะก๊วย 1-10 ส่วน เหง่าขมิ้นชัน 1-10 ส่วน และเหง่าของต้น Polygala tenuifolia 1-10 ส่วน โดยน้ําหนัก สามารถป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ แต่ยังไม่มีการ ศึกษาวิจัยทางคลินิกของขมิ้นชันกับโรคอัลไซเมอรือย่างไรก็ตามหากต้องการใช้ขมิ้นชัน ขนาดที่ ปลอดภัยตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2549 แนะนําให้ใช้ในการรักษาอาการจุกเสียด คือ ครั้งละ 2-4 แคปซูล (500-1,000  มก.)  วันละ 4  ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน  

error: Content is protected !!